Nova versió 2019.01 que inclou la generació del format electrònic per a la presentació del Llibre Registre de Factures Emeses (14/05/2019)
 • A finals de febrer d'aquest exercici, l'AEAT publica l'última versió del format electrònic per a la presentació dels llibres de registre de factures expedides. Aquesta obligació persegueix els següents objectius: homogeneïtzar el format que pot ser requerit per les oficines de gestió tributària per a la seguretat dels obligats tributaris i agilitzar la tramitació de les devolucions objecte de comprovació.
  En base a aquest canvi, s'adapta, en la present versió d''SBGespro.NET, l'opció d'exportació a MS-Excel del llibre registre de factures expedides.
 • Per a poder crear els fitxers haurà seguir els següents passos:
  • Accedir a l'opció "Comptabilitat - Informes - IVA: Factures expedides" i procedir al càlcul de l'inform.
  • Un cop es mostren els resultats en pantalla, fer clic al botó "exportar" (veure gràfic annex)
  • Al diàleg que apareix a continuació, seleccionar l'opció "format electrònic per a atendre requeriments" i indicar la carpeta on desitja guardar el fitxer generat.
  • Finalitzat el procés, podrà revisar els resultats tot obrint fitxero generat.
  • No s'ha de canviar el nom del fitxer donat que ve normalitzat i s'ha d'ajustar al següent esquema "AAAANNNNNNNNXDDDDDDDDDDDDDDDD" on, "A" es correspon a l'exercici, "N" es correspon al NIF de la seva empresa, "X" ha de ser E (factures emeses) i finalment "D" és la denominació de l'empresa.
 • S'amplien els camps que contenen les notes al peu de les factures amb l'objectiu de que tinguin prou capacitat per contenir la informació relativa a la LOPD.
 • A l'opció "Mestres-serveis" s'afegeix el camp de la tipologia amb l'objectiu d'automatitzar l'assignació de la mateixa cada cop que es factura el servei.
 • Sota determinades situacions l'enviament de contactes al Mailchimp provocava un error de programa i la seva posterior sortida.
 • El nou format d'impressió de pressupostos de vendes per unitats presentava un error d'alineació.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.