Nova versió 2018.03 que inclou la validació en línia de dades censals en base al NIF, entre diverses correccions i millores (15/02/2018)
 • La present versió inclou el sistema de validació de dades censals en línia en base als serveis web que presta l'administració. Es pot utilitzar per a les següents comprovacions:
  • Situació censal de residents (alta/baixa/defunció).
  • Nom i NIF coincidents de residents.
 • La comprovació del cens per a persones físiques requereix que els cognoms i nom del contribuent estiguin correctament informats. En el cas de persones jurídiques solament és necessari indicar el NIF.
 • Per utilitzar aquest sistema el seu equip ha de tenir instal·lat correctament un certificat digital reconegut per l'administració.
 • Es pot accedir a la nova funcionalitat des de la fitxa de client/proveïdor.
 • S'amplia la longitud màxima dels camps d'e-mail de les fitxes de client/proveïdor fins a 100 caràcters.
 • S'implementa la selecció de registres per tecla ràpida (F6 per marcar tot, F7 per desmarcar) a la pantalla d'aplicació d'acomptes/provisions i a la de facturar partides d'assumptes.
 • Es corregeix un error que afectava al traspàs de moviments entre tècnics, en donar de baixa l'original.
 • Es corregeix un error en l'enllaç amb software de tercers que provocava que l'import arribés amb el signe canviat en factures sense quota d'IVA.
 • Es corregeix un error que en certes circumstàncies no permetia donar d'alta bestretes/entregues en utilitzar la vista d'assumptes per seccions.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.