Nova versió 2016.01 que inclou el nou sistema de gestió documental i el corrector ortogràfic (06/10/2015)
 • La versió 2016 ha estat revisada per al seu bon funcionament sota el nou sistema operatiu Windows 10.
 • Ja pot treballar amb l'SBGespro.NET íntegrament en català. Per canviar d'idioma faci servir l'opció "Ver-Idioma".
  Recordi que l'idioma dels llistats es continua configurant a nivell d'empresa dins l'opció "Herramientas-configuración-Empresa" a l'apartat "otros parámetros".
 • La present versió incorpora un senzill corrector ortogràfic que té les següents característiques:
  • És un corrector ortogràfic no gramatical. Sols detecta paraules que no figuren al diccionari i no comprova que siguin coherents dins l'entorn de la frase.
  • Permet treballar en els següents idiomes: català, castellà, anglès i francès.
  • Està integrat als camps de text llarg que pot arribar a veure el client, com poden ser, l'actuació professional de l'historial, els conceptes de factures, pressupostos, provisions de fons i quotes i, els blocs de notes.
  • De forma predeterminada està actiu, fet que es pot observar doncs les paraules mal escrites queden subratllades en vermell.
  • S'accedeix a les seves funcionalitats mitjançant l'ús del menú emergent que apareix al fer un clic al botó dret del ratolí en els camps indicats quan estan en mode edició.
  • En aquest menú apareixen diverses opcions com són els suggeriments de correcció, les opcions d'edició (copiar, tallar, enganxar), la selecció d'idioma, el mòdul de configuració i el corrector de text a pantalla complerta.
  • Mitjançant el mòdul de configuració es pot activar i desactivar la correcció, exportar/importar el diccionari personalitzat de paraules i configurar l'idioma predeterminat.
 • Avui en dia, la major part de les empreses escaneja i arxiva digitalment la documentació relativa als clients o a les tasques desenvolupades. És molt pràctic disposar d'aquesta documentació ben catalogada i arxivada als diversos expedients de l'SBGespro.NET, però fins a la present versió, el procés d'associar els documents escanejats era força manual i implicava una dedicació important.
  La versió 2016 inclou un nou mòdul orientat a automatitzar la gestió documental tot fent que el procès d'associació dels documents als expedients sigui molt fàcil i ràpid.
  El nou mòdul consta d'una única opció que es troba en el següent apartat de menú "Asuntos-Mantenimiento-Carga de documentos" que és on es configura i es recullen els diversos documents. El seu funcionament és el següent:
  • Per utilitzar aquest mòdul cal disposar d'un escàner que permeti dipositar els documents digitalitzats a una carpeta concreta.
  • L'opció es inhàbil fins que no s'hi accedeix i es configura degudament. Cal tenir present que la configuració és per usuari i empresa (no així per exercici) doncs, cada usuari pot tenir la seva pròpia carpeta de treball i a l'hora tenir-la diferent per a cada empresa de l'SBGespro.NET.
  • El primer cop que s'accedeix a l'opció el programa demana que es configuri el mòdul. Cal indicar la carpeta on l'escàner diposita els documents, la carpeta on quedaran els mateixos un cop processats (pot ser la predefinida de l'empresa o una d'específica), si aquests s'esborren de la bústia d'entrada un cop associats, el tècnic predeterminat i el codi de servei predeterminat a utilitzar (ha de ser del tipus O).
  • Un cop configurat, i si s'ha indicat al programa que regularment recerqui canvis als documents de la bústia d'entrada, la icona de l'opció anirà mostrant el nombre de fitxers que hi ha pendents de processar.
  • Dins l'opció, apareix una graella on figuren els documents pendents d'associar als expedients. En aquesta punt caldrà indicar l'assumpte (ja sigui per codi o per nom) i la descripció del document.
  • El programa proposarà el tècnic i el codi de servei predeterminats però es podrà modificar aquests valors.
  • Si es dona l'ordre de guardar/carregar els documents, el programa procedirà a generar la línia a l'expedient i copiar el fitxer a la carpeta de destí.
  • En cas de que hi hagi varis documents pendents d'arxivar, sols s'associaran els que tinguin el codi de l'assumpte assignat, la resta quedaran pendents.
  • En el cas de que hi hagi documents erronis que no es vulgui processar, es podran eliminar de la cua de treball mitjançant les tecles o el botó esborrar.
  • També es permetrà modificar la configuració del mòdul des d'aquest punt.
  • Consulti el vídeo de presentació per tal de conèixer amb detall les possibilitats i funcionament de les noves opcions.
 • Segons el Pla d'acció sobre els productes nínxol i transitorietats del Reglament (UE) 260/2012 el proper 1 de febrer de 2016 deixaran de ser vàlids els formats text adaptats al SEPA (quaderns AEB-19.14, AEB-19.15, AEB 19.44 i AEB-34.14), sent obligatori l'ús de l'estàndard ISO-20022 que utilitza XML.
  Per tant s'inclouen dins l'SBGespro.NET els nou formats ISO-20022 de rebuts domiciliats i transferències bancàries als diversos processos de pagament i cobrament. Cal tenir present que es mantenen els antics formats doncs, es preveu que durant període transitori, serà necessari utilitzar diversos formats en funció de l'entitat bancària.
 • Segons la mateixa normativa, els productes nínxol també deixaran de ser vàlids i s'hauran d'adaptar als nous estàndards. Els formats de l'SBGespro.NET considerats "nínxol" són les bestretes de crèdit (norma AEB-58). Aquest format ha de canviar, però a data d'ara no ha estat publicada la nova normativa.
  Les opcions estan previstes però inhàbils i a la que surti la nova normativa s'adaptarà el programa als requeriments oficials.
 • En base al procés de transició de formats bancaris viscut el 2014, s'aconsella treballar amb els formats actuals fins que no sigui realment obligatori treballar amb els nous.
 • S'adapta el procés d'instal·lació de la part de servidor del programa amb l'objectiu de que sigui més senzilla i totalment compatible amb el nou sistema operatiu Windows 10. Pot visualitzar el vídeo de demostració a notes tècniques.
 • S'inclou el camp "Carpeta de documentació addicional" a la fitxa de clients dins l'apartat "Bloc de notes i altres dades" amb l'objectiu de relacionar una carpeta del sistema d'arxius amb la definició del client.
 • Al manteniment d'assumptes s'ha incorporat l'opció de la barra de filtres a la graella de l'historial de l'expedient.
 • De vegades es comet l'error d'assignar la serie de facturació que no toca a una factura o conjunt de factures. Aquesta errada es complexa d'arreglar a l'SBGespro sent l'única solució donar de baixa les factures fetes i tornar-les a crear.
  Per tal de simplificar aquest procés s'incorpora la nova opció "Procesos masivos-Otras utilidades-Cambio de serie de facturas" que permet canviar la numeració d'un conjunt correlatiu de factures existents tot modificant la serie.
 • L'operació de copiar i enganxar provisions de fons i/o acomptes d'honoraris que han estat aplicats a una factura falla en versions anteriors doncs deixa la nova provisió o acompte parcialment aplicats quan no ho estan.
 • El percentatge de retenció s'arrodoneix de forma incorrecta a zero decimals al fer la factura.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.