SBConta.NET  Estats financers específics del Pla General de Comptabilitat Pública (Ordre EHA/1037/2010 de 13 d'abril de 2010) (01/01/2014)
Mitjançant la present descarrega pot incorporar dins l'SBConta les següents estructures de balanç:
  • Balanç de situació per al sector públic.
  • Compte de resultat econòmic patrimonial.
  • Estat d'ingressos i despeses reconegudes.
Descarregui el fitxer a una carpeta qualsevol. En aquest punt, accedeixi al mòdul d'estats financers i importi les estructures de balanç mitjançant l'opció "Otros-Importar estructuras de balance". Sols queda seleccionar el fitxer descarregat i el model de l'estat financer a importar.