SBConta.NET  Estats financers específics del Pla General de Comptabilitat per a societats cooperatives (Ordre EHA/3360/2010 de 21 de desembre de 2010) (01/01/2014)
Mitjançant la present descarrega pot incorporar dins l'SBConta les següents estructures de balanç:
  • Balanç de situació per a societats cooperatives.
  • Balanç de situació abreujat per a societats cooperatives.
  • Compte de pèrdues i guanys per a societats cooperatives.
  • Compte de pèrdues i guanys abreujat per a societats cooperatives.
Descarregui el fitxer en una carpeta coneguda. Un cop fet, li quedarà el fitxer SBCooperativas.mdb al seu ordinador. En aquest punt, accedeixi al mòdul d'estats financers i importi les estructures de balanç mitjançant l'opció "Otros-Importación de estructuras".