Nova versió 2024.04 que inclou la presentació de comptes anuals 2023 i el mòdul d'enllaç comptable amb societats web 2023 (18/06/2024)
  • La present versió inclou els ajustaments necessaris per tal d'exportar les dades comptables al software D2 del Registre Mercantil per a la presentació dels comptes anuals de l'exercici 2023.
  • S'inclou el mòdul d'enllaç de la informació comptable (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net) entre SBConta.NET i el portal web de l'Agencia Tributaria per al càlcul i presentació de l'impost de societats de l'exercici 2023.
  • Dins l'opció del major pressupostari s'introdueix la nova opció "visualitzar saldos vius" que permet veure l'evolució del disponible del pressupost apunt per apunt.
  • A la introducció d'assentaments tipus factures avançades es produeix un error indicant "quota incorrecta" si tenen més de 50 línies de desglossament.
  • La baixa d'un actiu dona error si te amortització fiscal informada.
  • La reordenació del diari falla si hi ha més de 30.000 apunts.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.