Nova versió 2020.06 que inclou l'adaptació a l'exercici 2019 del model 200 (impost de societats) (17/06/2020)
  • La present versió inclou un nou mòdul d'enllaç de la informació comptable (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat de canvis al patrimoni net) entre SBConta.NET i el portal web per al càlcul i presentació de l'impost de societats per a l'exercici 2019. Recordi que a partir de l'exercici 2018 i a diferència d'exercicis anteriors, l'enllaç i la presentació del model es realitza directament mitjançant el portal web, pel que ja no s'utilitza el programa d'enllaç PADIS.

A partir de la present versió l'SBConta.NET deixa de ser compatible amb els sistemes operatius Windows Vista, Windows Server 2008 i anteriors, per tant , l'instal·lador no s'executarà en equips amb aquests sistemes operatius. En cas de dubte contacti amb el nostre equip de suport tècnic.


  • Es corregeix un error que provocava una excepció en annexar documents a factures simples.

A partir de la present versió l'SBConta.NET deixa de ser compatible amb els sistemes operatius Windows Vista, Windows Server 2008 i anteriors, per tant , l'instal·lador no s'executarà en equips amb aquests sistemes operatius. En cas de dubte contacti amb el nostre equip de suport tècnic.


Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.