Nova versió 2019.05 que inclou la adaptació a l’exercici 2018 del model 200 (impost de societats) i de la presentació de comptes anual, així com diverses millores i revisions (28/06/2019)
  • La present versió inclou el mòdul d'enllaç de la informació comptable (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net) entre l'SBConta.NET i el portal web per al càlcul i presentació de l'impost de societats per a l'exercici 2018. Cal tenir en compte que a diferència d’exercicis anteriors l’enllaç i presentació del model es realitza directament al portal web, pel que ja no s’utilitza el programa d’enllaç PADIS.
  • S'adapta el mòdul de presentació de comptes anuals per a l'exercici 2018 segons la Resolució 7682 de 22 de maig de 2019, en la que s'aproven els nous models per a la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.
  • S’amplia l’informe ABC d’IVA de clients/proveïdors donant la opció de comparar fins a tres períodes (del mateix i/o diferents exercicis) definits per l’usuari.
  • S’ha corregit un error al control de coherència del SII que impedia visualitzar el detall de la comparativa entre les factures existents al programa i les enviades a la AEAT.
  • Es revisa l’exportació del Llibre d’IVA en format electrònic per atendre als requeriments de l’Agència Tributària. En versions anteriors el total de la factura era erroni quan l’IVA deduïble era més gran que zero.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.