Nova versió 2019.04 que inclou el nou model 130 i el sistema d'impressió de les predeclaracions dels models 111, 115 i 303 per a l'exercici 2019 (02/04/2019)
 • S'incorpora dins l'SBConta.NET el mòdul de càlcul i presentació del model 130 per a l'exercici 2019.
 • S'inclou el mòdul d'impressió oficial de la predeclaració dels models 111, 115 i 303 per a l'exercici 2019.
 • A finals de febrer del present exercici, l'AEAT publica l'última versió del format electrònic per a la presentació del Llibres Registre de Factures Emeses i de Factures Rebudes. Aquesta obligació cerca els següents objectius: homogeneïtzar el format que pot ser requerit per les oficines de gestió tributaria per a la seguretat dels obligats tributaris i agilitzar la tramitació de les devolucions objecte de comprovació.
  En base a aquest canvi, s'adapta, a la present versió de l'SBConta.NET, l'opció d'exportació a MS-Excel del llibre registre d'IVA.
 • Per tal de generar els fitxers, caldrà seguir el següent procediment:
  • Accedir a l'opció "IVA-llibre registre" i fer el càlcul del mateix.
  • Un cop es mostrin els resultats en pantalla, punxar el botó "exportar" (veure gràfic annex)
  • Al diàleg que apareix a continuació, seleccionar l'opció "format electrònic per atendre requeriments" i indicar la carpeta on es desitja guardar el fitxer.
  • Finalitzat el procés, podrà revisar els resultats a l'obrir el fitxer excel generat.
  • No s'hauria de canviar el nom del fitxer generat donat que ve normalitzat i ha de complir amb el següent format "AAAANNNNNNNNXDDDDDDDDDDDDDDDD" on, "A" es correspon amb l'exercici, "N" amb el NIF de la seva empresa, "X" ha de ser E en el cas de factures emeses i R en el cas de les rebudes, finalment "D" es correspon amb la denominació de l'empresa.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.