Enllaç amb PADIS 2017 (impost de societats) (04/07/2018)
  • La present versió inclou el mòdul d'enllaç de la informació comptable (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net) entre l'SBConta.NET i el programa per al càlcul i presentació de l'impost de societats (PADIS) per a l'exercici 2017.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.