Revisió 2017.09 amb millores dins del mòdui de presentació de l'SII (18/10/2017)
  • En la presentació a l'SII de factures rebudes es permet realitzar canvis en la data dels assentaments implicats de forma massiva mitjançant una nova opció inclosa dins del menú emergent.
  • D'igual forma es permet assignar un únic concepte a un conjunt de factures.
  • En la pantalla de selecció de factures de la presentació de llibres registre de l'SII es permet ordenat la llista resultant per qualsevol camp.
  • En la nova versió, els llistats de repàs de l'IVA al ser exportats a excel inclouen una nova columna amb el NIF de la contrapart.
  • Les factures emeses i rebudes que tenen com a contrapart un no resident (NIFs que comencen amb la lletra N) eren admeses amb errors per l'AEAT doncs el detall que es requereix és el del tipus d'operació (serveis o lliurament de bens) en lloc del del tipus d'IVA.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.