Nova versió 2017.01 que inclou els mòduls de generació dels models 180, 190, i 390 per a l'exercici 2016 (03/01/2017)
 • S'inclou el nou mòdul de generació del model 180 per a l'exercici 2016.
 • S'inclou el nou mòdul de generació del model 190 per a l'exercici 2016. El sistema de càlcul i presentació d'aquest model s'ha adaptat a l'Ordre HAP/1626/2016 de 6 d'octubre.
 • Nou camp "Incapacitat laboral" del llibre registre de retencions i pagaments a compte de l'IRPF. Per a la normativa de l'exercici 2016 i posteriors les percepcions es cataloguen en tres grans tipus:"
  • Percepcions dineràries no derivades d'incapacitat laboral.
  • Percepcions en espècie no derivades d'incapacitat laboral.
  • Percepcions derivades d'incapacitat laboral. Aquesta última solament aplicable a les claus de percepció A i B01.
 • S'ajusta el contingut del llibre registre de retencions i pagaments a compte de l'IRPF de forma automàtica segons la normativa actual. Pot consultar l'ajuda especifica del model per tal de conèixer amb detall les novetats del mateix així com els ajustaments realitzats i el nou mètode de càlcul utilitzat.
 • S'inclou el nou mòdul de generació del model 390 per a l'exercici 2016.
 • Adaptació del sistema de càlcul del model 347 a la normativa de l'exercici 2016. No s'inclou encara el sistema de presentació.
 • El mòdul de comptabilització d'efectes (ja siguin pagaments o cobraments) permet informar de forma automàtica la data real de cobrament/pagament en base a la data dels assentaments generats.
 • S'amplien les funcionalitats del mòdul de modificació d'efectes en bloc permetent la nova versió modificar la data de descompte i la data real de cobrament/pagament.
 • L'opció "Processos-Recalcul de saldos" acumula malament els períodes intermitjos en empreses que no van per any natural i sota determinades condicions. Si és el seu cas, procedeixi a recalcular els saldos amb la versió 2017.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.