Nova versió 2016.09 on s'adapta el mòdul de presentació dels comptes anuals per a l'exercici 2015 i s'inclou el mòdul d'enllaç amb el programa PADIS (impost de societats) (07/07/2016)
 • S'adapta el mòdul de presentació de comptes anuals per a l'exercici 2015 segons la Resolució de 26 de febrer de 2016, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, en la que es modifiquen els models establerts a l'Ordre JUS/206/2009, de 28 de gener de 2009, on s'aproven els models per a la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

 • Per a dur a termini aquesta adaptació s'han incorporat dins l'SBConta.NET les següents estructures:
  • 5BAC: Model abreujat del balanç de situació per a l'exercici 2015 i posteriors (català)
  • 5BAE: Model abreujat del balanç de situació per a l'exercici 2015 i posteriors (castellà)
  • 5BCC: Model normal del balanç de situació per a l'exercici 2015 i posteriors (català)
  • 5BCE: Model normal del balanç de situació per a l'exercici 2015 i posteriors (castellà)
  • 5BPC: Model PIME del balanç de situació per a l'exercici 2015 i posteriors (català)
  • 5BPE: Model PIME del balanç de situació per a l'exercici 2015 i posteriors (castellà)
  • 5PAC: Model abreujat del compte de pèrdues i guanys per a l'exercici 2015 i posteriors (català)
  • 5PAE: Model abreujat del compte de pèrdues i guanys per a l'exercici 2015 i posteriors (castellà)
  • 5PPC: Model PIME del compte de pèrdues i guanys per a l'exercici 2015 i posteriors (català)
  • 5PPE: Model PIME del compte de pèrdues i guanys per a l'exercici 2015 i posteriors (castellà)

 • Cal utilitzar un d'aquests models per a la presentació del comptes anuals de l'exercici 2015 doncs inclouen tots els epígrafs marcats per la nova normativa.

 • La present versió inclou un nou mòdul d'enllaç de la informació comptable (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net ) entre l'SBConta.NET i el programa per al càlcul i presentació de l'impost de societats (PADIS) que subministra de forma totalment gratuïta l'AEAT

 • S'accedeix a aquest mòdul des de l'opció de menú "Comptabilitat-Estats financers-Altres opcions-Altres-Model 200:impost de societats".

 • El seu funcionament és molt senzill: des de l'SBConta.NET es genera un fitxer en format XML que un cop dins del programa PADIS es pot importar evitant-se d'aquesta forma el tenir que transcriure manualment el contingut dels estats financers citats anteriorment al programa de l'impost de societats.

 • Té a la seva disposició un manual d'ús del funcionament d'aquesta nova opció.

 • Per a les empreses amb un seguiment d'efectes a cobrar/pagar molt detallat s'incorpora un petit conjunt de canvis dins del mòdul de cartera.

 • S'inclouen dos nous camps al registre de l'efecte: la data de venciment teòric i la data de descompte.

 • El camp de situació de l'efecte inclou a la nova versió un mestre de situacions com a recolzament. Donat que no existia en versions anteriors no és d'obligat ús i el contingut del camp no té perquè figurar a la llista de situacions. S'implementa com a guia de treball.

 • S'ajusta el mòdul de generació de rebuts domiciliats en format XML (ISO-20022) tot ajustant-se la composició de l'adreça del deutor als requeriments de BANKIA i el contingut del codi intern 'EndToEndId' als requeriments del BBVA.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.