Versió 2016.03 que inclou l'adaptació parcial a l'Ordre HAP/2429/2015 de 10 de novembre de 2015 i el nou format de fitxer per a acomptes de crèdit segons normativa SEPA ISO 20022 (30/11/2015)
  • La present versió finalitza l'adaptació de l'SBConta.NET a la segona fase d'implantació de la normativa SEPA que té com a data límit el febrer de 2016.
  • La nova versió inclou el mòdul de generació dels fitxers d'acomptes de crèdit (antiga norma 58) per a la seva domiciliació bancaria en format XML ISO 20022. Com podrà observar, s'inclouen dues noves opcions en l'apartat d'emissió física de rebuts: Els acomptes de crèdit SEPA CORE i els B2B.
    Recordi que per tal d'utilitzar els B2B cal disposar d'un mandat signat pel client per a cada operació girada.
  • L'Ordre HAP/2429/2015 de 10 de novembre de 2015 incorpora múltiples canvis que afecten al model 190 de forma significativa. L'abast dels canvis és, a efectes de l'SBConta.NET, retroactiu doncs cal ajustar les claus de percepció que figuren al llibre registre de retencions practicades per a l'exercici 2015 així com altres aspectes del contingut del model.
  • S'incorpora l'adaptació a la nova normativa a efectes de disposar de temps suficient per tal de fer una revisió de la informació existent doncs els canvis introduïts no poden ser adaptats de forma automàtica per el programa. Cal revisar sobretot les remuneracions als consellers i administradors (clau E).
  • Posem a la seva disposició el manual del model 190 per a l'exercici 2015 on trobarà la descripció dels canvis introduïts, les adaptacions que realitza el programa de forma automàtica i la revisió que cal fer en la comptabilització de determinades operacions.
  • La versió 2016.03 no genera encara el model. Aquest estarà disponible a la versió que es publicarà durant la primera setmana de gener un cop fetes les comprovacions finals.
  • S'actualitza la taula de codis DIR3 per a la ara la generació de factures electròniques en format Factura-e amb les darreres incorporacions. La taula ja conté més de 29.000 entitats de tot l'estat.
  • El sistema de impressió respecta la configuració de doble cara si així està configurada la seva impressora de forma predeterminada.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.