Nova versió 2016.01 que inclou el nou sistema de previsió de tresoreria amb suport de banca electrònica (28/09/2015)
 • La versió 2016 ha estat revisada per al seu bon funcionament sota el nou sistema operatiu Windows 10.
 • Ja pot treballar amb l'SBConta.NET íntegrament en català. Per canviar d'idioma faci servir l'opció "Ver-Idioma".
  Recordi que l'idioma dels llistats es continua configurant a nivell d'empresa dins l'opció "Herramientas-configuración-Empresa" a l'apartat "otros parámetros".
 • S'inclou un nou sistema de previsió de tresoreria que té les següents característiques:
  • Sistema basat en plantilles. Pot definir l'estructura i detall de la seva previsió.
  • Es disposa de dues plantilles estàndard, tant en català com en castellà.
  • Permet fer la previsió per dies o per mesos.
  • Es pot treballar amb un únic compte de bancs o en general.
  • Es poden captar de forma automàtica els càrrecs i abonaments previstos des de la cartera d'efectes, l'històric comptable o bé, es poden introduir de forma manual. Tots els valors es poden ajustar de forma manual.
  • Inclou un sistema de comprovació basat en les dades existents al mòdul de banca electrònica que té com a objectiu, comprovar la bondat dels resultats i ajustar millor els períodes futurs.
  • Molt senzill d'utilitzar.
  • Si es treballa per mesos pot visualitzar fins a 12 mesos en pantalla. En el cas de treballar per dies pot visualitzar fins a quatre setmanes.
  • Consta de dues opcions: el manteniment de les plantilles ("Cartera-informes-plantilla") i la pròpia previsió de tresoreria ("Cartera-Informes-previsión de tesorería").
  • Consulti el vídeo de presentació per tal de conèixer amb detall les possibilitats i funcionament de les noves opcions.
 • Segons el Pla d'acció sobre els productes nínxol i transitorietats del Reglament (UE) 260/2012 el proper 1 de febrer de 2016 deixaran de ser vàlids els formats text adaptats al SEPA (quaderns AEB-19.14, AEB-19.15, AEB 19.44 i AEB-34.14), sent obligatori l'ús de l'estàndard ISO-20022 que utilitza XML.
  Per tant s'inclouen dins l'SBConta.NET els nou formats ISO-20022 de rebuts domiciliats i transferències bancàries als processos de cartera. Cal tenir present que es mantenen els antics formats doncs, es preveu que durant període transitori, serà necessari utilitzar diversos formats en funció de l'entitat bancària.
 • Segons la mateixa normativa, els productes nínxol també deixaran de ser vàlids i s'hauran d'adaptar als nous estàndards. Els formats de l'SBConta.NET considerats "nínxol" són les bestretes de crèdit (norma AEB-58) i l'emissió de pagaments domiciliats (norma AEB-68). Els dos han de canviar, però a data d'ara no ha estat publicada la nova normativa.
  Les opcions estan previstes però inhàbils i a la que surti la nova normativa s'adaptarà el programa als requeriments oficials.
 • En base al procés de transició de formats bancaris viscut el 2014, s'aconsella treballar amb els formats actuals fins que no sigui realment obligatori treballar amb els nous.
 • Donat que avui en dia el comerç electrònic s'està generalitzant, s'ha considerat necessari connectar l'SBConta.NET amb les principals plataformes existents.
  Aquest procés d'adaptació s'ha iniciat amb la incorporació del mòdul de comptabilització automàtica de les vendes realitzades sota plataformes de comerç electrònic tipus PrestaShop, que té força èxit doncs inclou una bona traducció de la botiga virtual en tots els idiomes de l'estat espanyol.
  S'accedeix al mòdul mitjançant l'opció "Herramientas-Importación de asientos-Desde PrestaShop".
  El primer cop que s'utilitza cal realitzar la configuració tècnica (dades tècniques relatives a la ubicació de la base de dades de la botiga) i comptable (comptes de vendes per articles o categories d'articles , centres de cost per categories d'articles, codificació de clients, comptes de tresoreria, etc.).
  Un cop configurat l'usuari sols haurà de seleccionar les factures a comptabilitzar per data i/o número i el procés serà totalment automàtic.
 • La llei 27/2014, de 27 de novembre, del Impost sobre Societats obliga a ajustar el càlcul de les dotacions d'amortització de determinats actius, tot modificant-se el coeficients a partir de l'exercici 2015 i quedant les dotacions realitzades fins al 31/12/2014 igual. Aquest fet implica que un únic actiu pot tenir dos criteris d'amortització diferents al llarg de la seva vida.
  Per tal de simplificar els diversos ajustaments a realitzar, la present versió inclou la nova opció "Modificar el coeficiente máximo de amortización" a la que s'accedeix des de l'opció de manteniment del diversos actius via el menú emergent.
  El seu funcionament és el següent:
  • Mitjançant l'ús del ratolí es seleccionen els actius a modificar. Es permet la selecció de varis actius.
  • S'accedeix a l'opció i s'indica el nou coeficient màxim d'amortització que tindrà efectes a partir de l'exercici indicat (a efectes dels que interessa i per canvi normatiu serà el 2015).
  • Un cop validats els paràmetres, el programa canvia el sistema d'amortització a "lliure", manté constants les dotacions realitzades fins a 31.12 del exercici anterior a l'indicat i ajusta les dotacions futures en base al nou coeficient així com de la part que resta per amortitzar.

 • S'amplia el procés d'importació d'assentaments des de Microsoft Excel (plantilles tipus diari) permetent la nova versió la incorporació del camp "notes d'apuntaments". Les plantilles que es distribueixen s'han ajustat a les noves funcionalitats permetent el programa treballar tant amb els nous formats com amb els antics.
 • A l'accedir al mòdul d'estats financers, el càlcul dels diversos informes es realitza de forma automàtica en les instal·lacions de xarxa de forma predeterminada (a les monousuari ja ho era). Dins la mateixa opció i a la barra d'eines de la graella es permet configurar que l'actualització sigui manual com era fins ara.
 • S'adapta el procés d'instal·lació de la part de servidor del programa amb l'objectiu de que sigui més senzilla i totalment compatible amb el nou sistema operatiu Windows 10. Pot visualitzar el vídeo de demostració a notes tècniques.
 • Derivat dels canvis fets a la web d'Hisenda durant el passat període de liquidacions trimestrals, el format del fitxer de presentació dels models 111 i 130 no passa les validacions. En la present versió s'ajusta el mateix.
 • El punteig manual d'assentaments en empreses amb període comptable diferent a l'any natural dona un error quan el període de dates indicat inclou més d'un exercici comptable.
 • La impressió d'estats financers definits en català on el període seleccionat és gener o maig, mostra incorrectament el títol de la columna indicant desembre.
 • El balanç de saldos multi-anual no mostra el signe a la columna de diferències per pantalla. Si que ho fa al model imprès.
 • Dins del mòdul d'actius fixes, el llistat de repàs dels assentaments d'amortitzacions, mostra de forma incorrecta una opció per a comptabilitzar els moviments que si s'utilitza dona error.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.