Nova versió 2015.09 que inclou el mòdul de punteig automatitzat de clients i proveïdors i altres millores (13/05/2015)
 • Dins l'opció "Contabilidad-informes-punteo de cuentas" s'afegeix una nova opció al menú emergent associat a la graella de treball titulada "Punteo automático".
  Al seleccionar-la permet indicar si es desitja recercar moviments coincidents per import o per import i concepte, així com, l'estil de punteig que se utilitzarà.
  Un cop indicats aquests paràmetres el programa recercarà les parelles de moviments que compleixen les condicions indicades i proposarà el punteig pertinent.
 • Al mòdul de manteniment del pla de comptes s'incorpora una nova opció al menú emergent titulada "Traspasar a otra cuenta".
  Aquesta opció permet traspassar tots els moviments d'un compte a un altre en bloc i un cop finalitzat el procés eliminar el compte original.
  El traspàs afecta tots els apartats apartats del programa: diari, definició de comptes, cartera, llibre registre d'IVA, llibre registre de retencions practicades, actius, etc.
 • S'amplien les funcions de l'opció del menú emergent "Modificar vencimientos" associada a les opcions de menú "Cartera-Gestión-Cuentas a cobrar" i "Cartera-Gestión-Cuentas a pagar" permetent-se a la versió 2015.09 modificar el compte de tresoreria en bloc.
 • S'afegeix un bloc de notes al punteig d'assentaments per tal de poder anotar tasques pendents.
 • Es permet eliminar tots els filtres avançats d'un informe mitjançant un nou botó.
 • Es revisa la definició dels ràtios "Cash Flow" i "EBITDA" afegint els comptes 790, 791, 792, 793 i 794 que no formaven part de la fórmula de càlcul.
 • En versions anteriors, les opcions del menú emergent de l'opció "Analítica-Informes-Balance de saldos multianual" no captaven correctament el compte i no mostraven l'informe seleccionat o el mostraven en blanc.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.