Nova versió 2015.07 que inclou el nou sistema de legalització telemàtica de llibres al Registre Mercantil (10/03/2015)
 • S'adapta el mòdul de legalització de llibres al Registre Mercantil a la Instrucció de 12 de febrer de 2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre legalització de llibres dels empresaris.
 • La nova versió inclou les següents millores:
  • El format està adaptat als nous requisits tècnics.
  • Els fitxers resultants poden legalitzar-se directament des de la web www.registradores.org.
  • Els fitxers generats poden ser importats a la nova versió del programa oficial "Legalia" per al seu tractament posterior.
  • Es permet la presentació dels llibres obligatoris i d'alguns dels opcionals (diari, inventari i comptes anuals, balanç de comprovació, inventari d'actius fixos, memòria, llibre d'actes, registre d'accions nominatives i registre de socis).
 • S'inclouen dos noves opcions complementaries a l'apartat anterior: "Estados financieros-R.M.-Otros libros-Registro de acciones nominativas" y "Estados financieros-R.M.-Otros libros-Registro de socios". Tal y como indica el sou nom permeten el manteniment d'aquests llibres registre per a la seva posterior legalització.
 • Es renova el mòdul de càlcul de ràtios financeros.
 • S'inclouen dos nous fulls de ràtios (3RES i 3RCA) que substitueixen als existents. Aquests fulls son molt més complerts i exhaustius que els de versions anteriors.
 • El nou mòdul permet la visualització i impressió de l'evolució dels ràtios financers en format gràfic.
 • S'inclou una utilitat ("Herramientas-herramientas técnicas-certificados instalados") que permet visualitzar els certificats que estant instal·lats al seu equip, caduquen en els propers 60 dies. Mitjançant l'opció "Mostrar el aviso de forma automàtica" el programa, cada cop que s'hi accedeix, li recordarà els certificats que cal renovar.
 • La importació d'estructures d'estats financers finalitza amb un error malgrat haver realitzat les tasques correctament.
 • Al modificar registres de declarats al modelo 340 corresponents a factures rebudes, el programa no permet guardar-los quan la quota supera els 1000,00 €.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades, per tant cal actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.