Nova versió 2015.05 que inclou, entre d'altres, el model 347 per a l'exercici 2014 i el sistema de presentació telemàtica dels models 111, 115, 303, 340 i 349 per a l'exercici 2015 (03/02/2015)
 • Càlcul i generació del model 347 per a l'exercici 2014
 • Càlcul i generació del model 111 per a l'exercici 2015
 • Càlcul i generació del model 115 per a l'exercici 2015
 • Càlcul i generació del model 303 per a l'exercici 2015.
 • Càlcul i generació del model 340 per a l'exercici 2015.
 • Càlcul i generació del model 349 per a l'exercici 2015.
 • La present versió no inclou encara el mòdul d'impressió de la predeclaració dels pagaments fraccionats (models 111, 115 i 303) que estarà disponible a l'abril.
 • S'inclouen les noves taules d'amortitzacions publicades a la Llei 27/2014 de 27 de novembre, de l'Impost de Societats. Els nous coeficients seran d'ús obligat per als exercicis comptables iniciats a partir de l'1 de gener de 2015.
 • El mòdul d'impressió de xecs i pagarés permet seleccionar la data d'emissió dels mateixos des de la mateixa pantalla d'emissió.
 • L'opció "Banca electrónica-Operaciones-Generación de asientos en base al extracto bancario" permet a la nova versió ordenar els diversos registres pel el contingut de qualsevol columna.
 • Té a la seva disposició a la nostra web les estructures de balanç dels estats financers específics del Pla General de Comptabilitat per a entitats sense finalitats lucratives (Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre de 2011) .
 • Si ja no fa servir més les estructures de balanç dels estats financers de l'antic Pla General de Comptabilitat del 1990, disposa d'una opció per eliminar-los. Aquesta funcionalitat està a la següent opció de menú: "Contabilidad-Estados financieros-Otras opciones-Eliminar estructuras del PGC del 1990". Posteriorment pot incloure de nou aquestes estructures descarregant-les des a la nostra web.
 • S'afegeix el quadre de comptes de les entitats sense finalitats lucratives al mòdul d'alta d'empreses.
 • El càlcul del model 303 finalitza amb error en comptabilitats que tinguin un exercici no natural on la prorrata hagi variat.
 • Si al model 303 de l'últim període del 2014 es marca la casella "Prorrata especial (articulo 103.2 1º LIVA)" aquest valor no es traspassa al fitxer de presentació telemàtica
 • Al mòdul de factures rebudes avançades, si es modifica el camp "notas" aquesta modificació no es guarda.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.