Nova versió 2015.02 que inclou la versió preliminar del módul de càlcul dels models 180 i 347 per a l'exercici 2014 (03/11/2014)
 • Mòdul preliminar de càlcul del modelo 180 per a l'exercici 2014. La versió 2015.2 adapta el sistema de comptabilització de retencions i el cèlcul del model a la normativa de la ordre HAP/1732/2014 de 24 de setembre. No inclou encara el mòdul de presentació a l'espera del sistema de validació.
 • Mòdul preliminar de càlcul del model 347 per a l'exercici 2014. La versió 2015.2 adapta el sistema de càlcul del model a la normativa de la ordre HAP/1732/2014 de 24 de setembre. No inclou encara el mòdul de presentació a l'espera del sistema de validació.
 • S'incou un nou camp al llibre registre de retencions practicades per tal de poder informar el local arrendat. Els locals s'han de donar d'alta al compte de creditor al pla de comptes i estar associats al perceptor per codi comptable.
 • S'inclouen noves opcions dins del mòdul d'estils de graella (menú 'Ver' - 'Diseño rejillas' - 'Estilo'). Aquestes opcions permeten el següent:
  • Aplicar (opcionalment) un estil de colors de fons altern a les files de totes les graelles de l'aplicació, amb l'objectiu de millorar el contrast visual de les dades. S'ofereix la possibilitat de definir estils diferents per les graelles de consulta/llistats i les de manteniment.
  • Definir una alçada predeterminada a totes les files de les graelles de l'aplicació. Aquesta opció és molt útil si es treballa amb una mida de fonts diferent a la predeterminada, ja que d'aquesta manera es pot ajustar l'alçada de la fila al contingut.
 • Es millora la compatibilitat del mòdul de circulars electròniques amb versions antigues de Microsoft Office.
 • Les opcions de manteniment d'efectes ("Cartera - Gestión- Cuentas a cobrar y pagar") permeten recercar efectes per codi de remesa.
 • S'adapten els diversos llistats de comprovació dels models 180 i 347 a la normativa de l'exercici 2014.
 • L'opció de traspas d'assentaments predefinits entre exercicis i/o empreses no traspassa correctament el camp de centre de cost als assentaments predefinits estàtics.
 • A la pantalla consignació de pressupostos no es guarden els canvios realitzats a l'últim registre si no es mou el cursor fora de la fila editada.
 • El compte de pèrdues i guanys por centres de cost no distribueix correctament els indirectes.
Aquest instal·lador solament és vàlid si té instal·lada una versió anterior al seu equip. En cas contrari descarregui i instal·li l'última versió complerta del programa d'instal·lació abans d'utilitzar aquesta actualització.
A partir de la versió 2015, ja no és necessari descarregar les actualitzacions des de la nostra web donat que el programa les detecta i descarrega de forma automàtica.
La present versió modifica l'estructura de diverses taules de la base de dades i per tant cal, actualitzar tots els equips a l'hora en instal·lacions de xarxa.
Recordi que la darrera actualització sempre conté totes les anteriors.