SBConta.NET  Nova versió 2014.11 que inclou diverses millores i ajustaments (10/03/2014)
Actualització del programa SBConta que incorpora les següents novetats:
  • La nova versió permet l'agregació d'empreses encara que els nivells no siguin coincidents sempre i quan, el nivell màxim de dígits de l'empresa receptora sigui comú a totes les empreses agregades.
  • S'inclou una nova opció a la pantalla de documentació annexa d'assentaments: 'Anexar documentos de una carpeta'. Aquesta opció permet executar un procés que cerca documents dins de la carpeta indicada i els annexa als assentaments que pertoquin. Per exemple, si tenim un fitxer anomenat '10', s'annexarà a l'assentament amb número de document 10. També permet fer associacions per intèrvals, de tal manera que si tenim un fitxer anomenat '10-15', s'annexarà als assentaments amb números de document de 10 al 15. L'associació també es permet fer per número d'assentament.
  • S'inclou una utilitat per detectar salts de numeració al registre de factures emeses dins de 'IVA'-'Cuadro de control'-'Coherencia numeración'. En utilitzar-la per primer cop és necessari indicar al programa quin esquema segueix la codificació de les factures (botó 'Configuración', dins de la mateixa pantalla).
  • S'afegeixen les opcions d'importació/exportació d'estructures d'estats financers.
  • S'afegeix la opció d'imprimir rebuts des de la pantalla modal de modificació de venciments.
  • S'afegegeixen opcions d'impressió de fitxes al mestre de perceptors d'IRPF. Es permet triar entre fitxes complertes o resumides.
L'actualització d'aquesta aplicació solament serà vàlida per a versions iguals o superiors a la 2014. Abans d'actualitzar asseguri's que no existeix cap usuari treballant amb l'aplicació. Recordi que l'última actualització sempre conté totes les anteriors.